Українська монархія. Нова конституція України, розділ ХV.

Сайт Сумської обласної організації УНА-УНСО продовжує публікацію проекту нової конституції України з монархічним устроєм суспільства.

Пропонуємо розділ V.

Відгуки й пропозиції можете направити за електронною адресою: monarchija@gmail.com

Розділ ХV. Рада національної безпеки України.

Стаття 125.

§1.Рада національної безпеки України є органом державного управління при монарху України відповідно до Конституції та законів України.

§2.Найпершим органом, який утворює монарх України є рада національної безпеки України.

Стаття 126.

§1.Склад ради національної безпеки України становить тринадцять осіб – по одному українцю від князівств й одного від кримських татар та глав національних церков України (християнської та мусульманської) або їх офіційних представників за власним розсудом цих церков.

§2.Рада національної безпеки України складається з призначених монархом України осіб чоловічої чи жіночої статі з князівств України довічно, які отримують титул гетьмана даного князівства, а також кримськотатарського бея та опікуються даною адміністративно-територіальною одиницею України відповідно до Конституції та законів України.

§3.Глави національних церков України чи їх офіційні представники є постійною складовою ради національної безпеки України.

§4.У засіданнях ради національної безпеки України можуть брати участь голова конституційного суду України, голова вищої ради юстиції України, генеральний прокурор України, голови палат верховної ради  України, прем’єр-міністр України, керівники служби безпеки України та інших силових відомств України з дорадчим голосом, інші запрошені особи.

Стаття 127.

§1.Члени ради національної безпеки України можуть бути звільненими з цієї посади достроково, за рішенням монарха України та умов ним визначених, окрім глав церков.

§2.У разі неспроможності за станом здоров’я чи з інших поважних причин виконувати свої обов’язки чи в разі смерті члена ради національної безпеки України, монарх України призначає іншу особу на цю посаду з числа його родини, а у випадку відсутності його прямих спадкоємців, то монарх України призначає іншу особу на цю посаду відповідно до правил та традиції з цього приводу.

§3.У разі негативного висновку монарха України про діяльність члена ради національної безпеки України, монарх України призначає іншу особу на цю посаду з числа його родини, а у випадку недостойної її в якості для цієї посади, то монарх України призначає іншу особу на цю посаду за своїм рішенням. Шляхетний титул з попередньої родини скасовується.

Стаття 128.

§1.Рада національної безпеки України виконує ті функції монарха України, які їй делеговані ним чи обумовлені Конституцією та законами України. Рада національної безпеки України також очолює органи державного управління по лінії вертикалі структурних підрозділів, які підпорядковані безпосередньо монарху України та здійснює їх керівництво.

§2.Часткова неспроможність монарха України через його фізичний або моральний стан чи з інших поважних причин вирішується ним самим й тільки монарх України в такому випадку делегує частину своїх державницьких функцій раді національної безпеки України, оформивши це письмово, а в разі неможливості – усно в присутності голови конституційного суду України та голів сенату й палати депутатів верховної ради України, що оформлюється протокольно.

§3.Рада національної безпеки України виконує всі державні функції монарха України в разі його недієздатності до моменту коронації наступного монарха України. В разі необхідності рада національної безпеки України виконує функції регента королівської родини.

Стаття 129.

§1.Главою ради національної безпеки України є монарх України.

§2.Рішення ради національної безпеки України ухвалюються на її засіданні завдяки голосуванню з подальшим особистим підписом осіб, які проголосували за це, під офіційним документом цього рішення.

§3.Монарх України в голосуванні участі не бере, а також може не бути присутнім на засіданні ради національної безпеки України за його визначенням.

§4.Усі рішення ради національної безпеки України, які причетні до виконання монархом України своєї місії укладаються радою національної безпеки України від імені монарха України й ним ухвалюються та підписуються. У разі неспроможності монарха України через його фізичний або моральний стан чи з інших поважних причин підписатися під рішенням ради національної безпеки України, то радою національної безпеки України ставиться факсимільна підпис монарха України за правилами, обумовленими монархом України в спеціальному указі з цього приводу.

§5.Усі рішення ради національної безпеки України, які не причетні до безпосереднього виконання монархом України своєї місії ухвалюються радою національної безпеки України від свого імені відповідно до вимог Конституції та законів України й підписуються відповідно до правил з цього приводу.

Стаття 130.

§1.У випадку, коли на раду національної безпеки України покладена місія регента монарха України, то вона ухвалює вольові рішення від свого імені як регента монарха України та видає укази й розпорядження за своїм підписом відповідно до вимог Конституції та законів України.

§2.Вольові рішення ради національної безпеки України під час її регентства, перелік яких обумовлено в спеціальному законі України про раду національної безпеки України, вводяться в дію її указами чи розпорядженнями за підписом більшості від її конституційного складу.

§3.Порядок реалізації повноважень ради національної безпеки України визначається указами монарха України спеціальним законом України про її статус, Конституцією та іншими законами України.

Стаття 131.

§1.Рада національної безпеки України формує апарат державного управління при монарху України під проводом призначеного ним тріумвірату ради національної безпеки України.

§2.Тріумвірат ради національної безпеки України складається з трьох осіб призначених монархом України чи власним рішенням ради національної безпеки України з числа осіб ради національної безпеки України й ухвалює свої рішення голосуванням.

§3.До складу тріумвірату обов’язково входить кримськотатарський бей. Представник церкви може бути призначеним до складу тріумвірату.

§4.В окремих випадках, під час регентства чи в інших важливих випадках, тріумвірат ради національної безпеки України може обирати двох її членів з українців самою радою національної безпеки України простим її голосуванням. Представник церкви може бути обраним до складу тріумвірату.

§5.Тріумвірат ради національної безпеки України виконує функції президії ради національної безпеки України.

§6.Рішення тріумвірату ради національної безпеки України чинне, якщо під ним підписалося не менше двох його членів.

§7.Вольові безпосередні рішення ради національної безпеки України, що обумовлено законом України про раду національної безпеки України, вводяться в дію її указами чи розпорядженнями за підписом тріумвірату.

Стаття 132.

§1.Представники ради національної безпеки України формують державні адміністрації.

§2.Очільником державної адміністрації в князівствах є князь даного князівства, в Кримськотатарському еміраті – його емір.

§3.Очільником державної адміністрації в містах є боярин даного міста.

§4.Очільником державної адміністрації в паланках є отаман даної паланки.

§5.Очільником державної адміністрації в повіті є осавул даного повіту.

§6.Титул очільників державних адміністрацій у системі Кримськотатарського емірату обумовлюється в спеціальному рішенні монарха України.

§7.Очільників державних адміністрацій усіх рівнів призначає особисто монарх України чи за поданням ради національної безпеки України на довічний термін.

§8.У випадку неналежного виконання своїх обов’язків очільник державної адміністрації може бути звільненим достроково за рішенням монарха України чи, в окремих випадках, радою національної безпеки України відповідно до Конституції та законів України.

§9.Під час недієздатності монарха України чи його неповноліття, у випадку неналежного виконання своїх обов’язків, очільник державної адміністрації може бути звільненим достроково за рішенням ради національної безпеки України відповідно до Конституції й законів України та призначити на його місце тимчасового свого представника, який має назву титулу очільника цієї адміністративно-територіальної одиниці з добавленням слова “віце”, який  виконує свої функції повним обсягом до відповідного рішення монарха України з цього приводу.

§10.Права й обов’язки державних адміністрацій та їх очільників обумовлюються указами й розпорядженнями монарха України чи радою національної безпеки України відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 133.

§1.Рада національної безпеки України формує свою канцелярію відповідно до її положення та необхідності її кількісного складу за рішенням ради національної безпеки України, яке узгоджується з монархом України.

§2.Рада національної безпеки України формує канцелярії своїх представництв – державні адміністрації в князівствах, Кримськотатарському еміраті й містах з Магдебурзьким правом.

§3.Очільник князівства та Кримськотатарського емірату, формує канцелярії своїх представництв – державні адміністрації в містах та паланках й, відповідно, в кримськотатарських улусах.

§4.Очільник паланки та кримськотатарського улусу формує канцелярії своїх представництв – державні адміністрації в повітах чи, відповідно, в кримськотатарських волостях.

§5.Канцелярії державних адміністрацій в князівствах, Кримськотатарському еміраті й містах з Магдебурзьким правом утворюються відповідно до їх положень (статутів) та необхідності її кількісного складу, що затверджується рішенням ради національної безпеки України.

§6.Канцелярії державних адміністрацій в паланках та кримськотатарських улусах утворюється відповідно до їх положень (статутів) та необхідності її кількісного складу, що затверджується рішенням даного князівства чи, відповідно, Кримськотатарського емірату.

§7.Канцелярії державних адміністрацій у повітах та кримськотатарських волостях утворюється відповідно до їх положень (статутів) та необхідності її кількісного складу, що затверджується рішенням даної паланки чи, відповідно, кримськотатарського улусу.

Стаття 134.

§1.Рада національної безпеки України опрацьовує звернення, подання й пропозиції до монарха України та подає їх на розгляд монарху України або сама ухвалює рішення у випадках передбачених Конституцією України та відповідно до неї й чинного законодавства з питань про:

1) призначення та здійснення всеукраїнського референдуму відповідно до Конституції та законів України;

2) видання указів, які регламентують не охоплене законом взаємовідношення в будь-якій сфері життєдіяльності держави тощо;

3) утворення судів в установленому Конституцією та законами України порядку та визначення судових округів;

4) призначення на посади та звільнення з посад генерального прокурора України, голови служби безпеки України, голови національного бюро розслідувань України, голови служби зовнішньої розвідки України, генерального цензора України;

5) призначення прем’єр-міністра України та міністрів кабінету міністрів України;

6) складу та призначення на посади й звільнення з посад голови та інших членів центральної виборчої комісії України, голови та інших членів національного (королівського) банку України, голови та інших членів рахункової палати України, голови та інших членів антимонопольного комітету України, голови та інших членів фонду державного майна України, голови та інших членів національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, голови та інших членів національного комітету державної служби України, керівників та членів інших органів державного регулювання відповідно;

7) присвоєння вищих військові звань, вищих дипломатичних рангів, вищих рангів державних службовців та інших вищих спеціальні звань та класних чинів, а також щодо їх скасування;

8) прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, прийняття до підданства України та припинення підданства України, надання притулку в Україні;

9) надання державним закладам у сферах освіти, науки, культури статусу національних (королівських), призначення на посади та звільнення з посад керівників таких національних закладів;

10) встановлення й зміну меж адміністративно-територіальних одиниць, їх найменування та перейменування, статус поселення;

11) визначення переліку державних свят й вшанування доленосних національних подій;

12) нагородження державними нагородами та відзнаками;

13) питання про амністію та помилування;

14) перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації;

15) введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, надання військової допомоги іноземним державам, про направлення підрозділів збройних сил України, інших військових формувань до іноземної держави чи про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України;

16) оголошення війни, рішення оголошення стану війни в разі збройної агресії проти України, використання збройних сил України та інших військових формувань;

17) загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державної незалежності України;

18) визнання іноземних держав, призначення та звільняє глав дипломатичних представництв України;

19) укладання міжнародних договорів України, надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам чи міжнародним організаціям, одержання Україною від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій позик;

20) здійснює інші такі повноваження відповідно до указів та розпоряджень монарха України, Конституції та законів України.

§2.З питань присвоєння шляхетних титулів, лицарських чинів та звань рада національної безпеки України тільки розглядає подання з цього приводу та передає свої висновки для ухвалення монархом України;

§2.Рада національної безпеки України упереджує будь-яку антидержавну діяльність відповідно до Конституції та законів України.

§3.Забезпечує взаємодію територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 135.

§1.Рада національної безпеки України та її структурні підрозділи на відповідній території:

1) утворює в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України для здійснення повноважень монархом України, заклади державного управління – державні адміністрації в князівствах, Кримськотатарському еміраті та в його адміністративних одиницях, паланках, містах та повітах, а також консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи й служби безпосереднього підпорядковані монарху України через раду національної безпеки України, що передбачено Конституцією та законами України;

2) визначає за доручанням монарха України засади внутрішньої та зовнішньої політики України, а у відповідних випадках, передбачених Конституцією та законами України – самочинно;

3) координує діяльність органів виконавчої влади в сферах зовнішньополітичної діяльності, оборони й безпеки держави.

4) у разі формування повного складу палат верховної ради України першого скликання чи формування повного складу палати чи обох палат верховної ради України, що пов’язано з їх розпуском монархом України, визначає черговість квоти першого й другого виборів трирічного терміну виборів відповідної палати верховної ради України до часу висування кандидатів у депутати чи сенатори верховної ради України;

5). скликає за своїм рішенням позачергові сесії будь-якої з палат верховної ради України у випадках, передбачених Конституцією та законами України;

6) у випадку факту несумісності мандата народного депутата чи сенатора верховної ради України з іншими видами діяльності, встановлені законом й відмови його від складення своїх депутатських повноважень чи повноважень сенатора, ухвалює рішення про припинення його повноважень;

в) організує відділи цензури в адміністративно-територіальних одиницях України;

г) виконує інші функції відповідно до Конституції та законів України.

§2.В обов’язок осавула, боярина та очільника кримськотатарської волості також входить формування та вишкіл місцевої народної самооборони відповідно до указів монарха України, рішень ради національної безпеки України, Конституції та законів України.

§3.В обов’язок отамана та очільника кримськотатарського улусу також входить координація функціонування й діяльності місцевих структур народної самооборони відповідно до указів монарха України, рішень ради національної безпеки України, Конституції та законів України.

§4.В обов’язок князя, Кримськотатарського еміра також входить координація функціонування й діяльності відповідно отаманів та очільників кримськотатарських улусів з питань функціонування та діяльності структур народної самооборони відповідно до указів монарха України, рішень ради національної безпеки України, Конституції та законів України.

Стаття 136.

§1.Рада національної безпеки України та її структурні підрозділи на відповідній території та в адміністративних одиницях України відслідковує:

1) дотримання Конституції та законів України, виконання актів монарха України та ради національної безпеки України, кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади, додержання прав та свобод людини й громадянина в Україні;

2) виконання державних та регіональних програм соціально-економічного й культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм національно-культурного розвитку підданих монарха України;

3) діяльність кабінету міністрів України та його підрозділів, використання бюджетних коштів та відповідних бюджетів й програм соціально-культурного розвитку громад;

4) діяльність збройних сил України, служби безпеки України, інших військових та воєнізованих формувань;

5) виконання програми з питань про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

6) виконання програми з питань про надання військової допомоги іноземним державам, про направлення підрозділів збройних сил України, інших військових формувань до іноземної держави чи про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України;

7) дотримання вимог Конституції та законів України центральною виборчою комісією України, національним банком України, антимонопольним комітетом України, рахунковою палатою України, фондом державного майна України, національною радою України з питань телебачення й радіомовлення, національним комітетом державної служби України, інших органів державного регулювання відповідно до Конституції та законів України;

8) виконання програми про надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам чи міжнародним організаціям;

9) виконання програми про одержання Україною від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених державним бюджетом України, здійснює контроль за їх використанням;

10) під час виборів до верховної ради України, депутатів рад громад та голів громад законність їх здійснення відповідно до Конституції та законів України;

11) порядок дотримання чинного законодавства щодо дострокового припинення повноваження верховної ради України, рад громад, голів громад з підстав, визначених Конституцією та законами України;

12) інше, відповідно до указів та розпоряджень монарха України, Конституції та законів України.

§2.Структури ради національної безпеки України також є дієздатним органом реагування на звернення громадян та підданих монарха України до глави держави, що визначається указами монарха України та законом.

Петро Перепуст. Далі буде.

Підготував Ігор Гутенко.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *